Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych klientów klubu SPORTera

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych. SPORTera z siedzibą w Łodzi przy pl. Komuny Paryskiej 5a jest administratorem danych osobowych.

II. Cele i podstawy przetwarzania.

 • w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług na podstawie Twojego zainteresowania Naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy członkowskiej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w celach analitycznych np. doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych usług na podstawie uwag na ich temat, Twojego zainteresowania; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży, w tym reklamacji, itp. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie
  uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

III. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

 • podstawowe dane identyfikacyjne
 • elektroniczne dane identyfikacyjne
 • dane dotyczące zamieszkania
 • dane dotyczące stanu zdrowia
 • nagrania video
 • wizerunek
 • nagrania dźwięku
 • obszary monitoringu wizyjnego

IV. Odbiorcy danych

Twoje dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • firmy windykacyjne
 • firmy informatyczne
 • agencje marketingowe
 • kancelarie prawne

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego

VI. Okres przechowywania danych

 • Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy członkowskiej przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w celu jej zawarcia.
 • Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy członkowskiej przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
 • Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VII. Twoje prawa, jakie Ci przysługują:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania lub poprawienia swoich danych,
 • prawo do usunięcia swoich danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; Sprzeciw marketingowy. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa to my zaprzestaniemy przetwarzania danych w
  tym celu.
  Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Trzeba wtedy wskazać Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wskażemy, iż podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format csv) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie Twoich danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
  W celu wykonywania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: kontakt@sportera.pl, zadzwoń pod numer 780103031 lub udaj się do siedziby naszej firmy.

VIII. Informacja wymogu podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeśli nie podasz danych możemy odmówić zawarcia umowy.