REGULAMIN ŚWIADCZENIA I ZAKUPU USŁUG W KLUBIE SPORTera

SPORTera Karolina Adamczyk
pl. Komuny Paryskiej 5a
90-007 Łódź
Tel. 780103031

NIP: 725-181-20-64

REGON 100190397

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa oraz obowiązki stron umowy w zakresie korzystania z usług SPORTera, której jest integralną częścią, chyba, że Umowa stanowi inaczej.
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a) SPORTera Klub- SPORTera Karolina Adamczyk z siedzibą w Łodzi przy pl. Komuny Paryskiej 5a
b) Umowa- umowa członkowska określająca prawa i obowiązki Członka Klubu.
c) Członek Klubu- osoba, która zawarła Umowę, wpłaciła opłatę rejestracyjną.
d) Karta Członkowska- dokument, opatrzony własnoręcznym podpisem, legitymujący członkostwo w Klubie,
e) Karnet- abonament uprawniający Członka Klubu do korzystania z oferty Klubu na warunkach określonych w Umowie o Zakup Karnetu. Z karnetu może korzystać tylko Członek Klubu, który dokonał jego zakupu.
f) Umowa o Zakup Karnetu- umowa zawierana przez Członka Klubu, na podstawie której Członek Klubu dokonuje zakupu karnetu z aktualnej oferty, uprawniająca Członka Klubu do korzystania z usług świadczonych przez Klub w zakresie określonym w Umowie o Zakup Karnetu.
g) Opłata rejestracyjna- jednorazowa opłata członkowska uiszczana przy podpisaniu Umowy. Opłata ta związana jest w szczególności z koniecznością wystawienia Karty Członkowskiej oraz Karty Treningowej. Opłata ta jest bezzwrotna.
h) Opłata abonamentowa- cena zakupu Karnetu wg aktualnego cennika.
i) Wejście jednorazowe- opłata za jednorazowe wejście do klubu zgodnie ze stawkami określonymi w aktualnym cenniku SPORTera
j) Strefa Klienta- portal internetowy dostępny pod adresem www.sportera.pl, będący platformą komunikacji pomiędzy Klubem, Członkami Klubu, podmiotami trzecimi na zasadach określonych w Regulaminie Strefy Klienta.

§ 2
Członkostwo w Klubie
1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, która nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych
2. Członkostwo w Klubie powstaje w dniu podpisania Umowy i opłaceniu opłaty rejestracyjnej w wysokości określonej w Umowie.
3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze Stron za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy oznacza automatyczne wypowiedzenie Umowy o Zakup Karnetu i wiąże się z konsekwencjami określonymi w:
– § 3 ust. 6, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Członka Klubu
– lub w § 3 ust. 7 w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klub
4. SPORTera upoważnia Członka Klubu do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz usług świadczonych na terenie Klubu wyłącznie na warunkach wskazanych w Umowie, niniejszym Regulaminie w zakresie wynikającym z wykupionego przez Członka Klubu Karnetu.
5. Członkostwo jest imienne i nie może zostać przeniesione na rzecz osoby trzeciej tylko za uprzednią zgodą SPORTera na zasadach określonych w § 3 ust. 9.
6. Członkowi Klubu, który podpisał Umowę o Zakup Karnetu przysługuje zawieszenie Karnetu. Nieobecność podczas zawieszenia Karnetu przedłuża ważność Karnetu o okres absencji. Minimalny okres zawieszenia Karnetu wynosi 7 dni, jednak w uzasadnionych przypadkach zawieszenie Karnetu będzie rozpatrywane indywidualnie.
– w przypadku umów na 6 miesięcy przysługuje 14 dni zawieszenia karnetu;
– w przypadku umów na 12 miesięcy przysługuje 28 dni zawieszenia karnetu.
7. Członek Klubu jest obowiązany powiadomić SPORTera o zmianie swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania, pod rygorem uznania za skutecznie doręczonych pism wysłanych na dotychczasowy adres Członka Klubu. Pisma mogą być także doręczane Członkowi Klubu osobiście, gdy przebywa on na terenie Klubu.
8. SPORTera powiadomi Członków Klubu o ewentualnej zmianie swojego adresu, pod rygorem uznania za skutecznie doręczonych pism wysłanych na dotychczasowy adres. Pisma skierowane do SPORTera mogą być też składane bezpośrednie w recepcji Klubu.

§ 3
Zawarcie i rozwiązanie Umowy o Zakup Karnetu
1. Zakupu Karnetu może dokonać tylko Członek Klubu. Karnet obowiązuje od dnia zapłaty ceny, chyba że Umowa o Zakup Karnetu wyraźnie stanowi inaczej. W przypadku zawarcia Umowy o Zakup Karnetu, w której Członek Klubu zobowiązuje się do zapłaty Opłaty Abonamentowej w ratach, Karnet obowiązuje od dnia zapłaty pierwszej raty Opłaty Abonamentowej, chyba że Umowa stanowi inaczej.
2. Członek Klubu ma prawo wypowiedzieć Umowę o Zakup Karnetu za uprzednim:
– jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, bez wskazania przyczyny wypowiedzenia umowy, jednakże nie wcześniej niż po upływie 4 miesięcy trwania umowy w przypadku karnetów 6-miesięcznych;
– trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia bez wskazania przyczyny wypowiedzenia umowy, jednakże nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy trwania umowy w przypadku karnetów 12-miesięcznych.
3. Członek Klubu ma prawo do rozwiązania Umowy o Zakup Karnetu ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania terminu wypowiedzenia z powodu:
a) nagłej choroby uniemożliwiającej dalsze uczęszczanie na zajęcia lub korzystanie z usług Klubu. Dla skutecznego rozwiązania Umowy o Zakup Karnetu wymagane jest załączenie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego występowanie choroby i niemożność uczestniczenia w zajęciach Klubu.
b) zmiany miejscowości, w której Członek Klubu zamieszkuje- konieczność udokumentowania.
c) innej ważnej przyczyny, która zostanie rozpatrzona indywidualnie przez menagera Klubu.
d) rażącego naruszenia przez Klub jego zobowiązań, o ile naruszenie to nie zostanie usunięte pomimo pisemnego wezwania ze strony Członka Klubu.
4. SPORTera ma prawo wypowiedzieć Umowę o Zakup Karnetu za uprzednim jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego miesiąca kalendarzowego bez wskazania przyczyny wypowiedzenia Umowy.
5. SPORTera ma prawo do rozwiązania Umowy lub do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Członek Klubu narusza postanowienia Umowy, Umowy o Zakup Karnetu, w tym przede wszystkim:
a) zachowuje się w sposób agresywny, bądź w inny niedopuszczalny sposób, nie stosuje się do poleceń kierownictwa lub personelu SPORTera odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu
b) zalega z zapłatą Opłaty Abonamentowej przez okres dłuższy niż 30 dni.
6. W przypadku rozwiązania Umowy o Zakup Karnetu na zasadach określonych w § 3 ust. 2 i 3 litera a, b, c oraz ust. 5, a także w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Członka Klubu zgodnie z § 2 ust. 3 Członek Klubu zobowiązany jest do zapłaty kwoty odpowiadającej różnicy pomiędzy ceną Karnetu miesięcznego a miesięczną ratą Opłaty Abonamentowej za każdy miesiąc obowiązywania Umowy o Zakup Karnetu. Klub zaś w takim wypadku dokona zwrotu uprzednio wniesionej przez Członka Klubu Opłaty Abonamentowej za okres niewykorzystanego Karnetu. Zwrot opłaty nastąpi w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy, z tym jednak zastrzeżeniem, że Klub ma prawo do potrącenia wzajemnych należności.
7. W przypadku rozwiązania Umowy o Zakup Karnetu na zasadach określonych w § 3 ust. 3 litera d oraz ust. 4, Członek Klubu nie jest zobowiązany do zwrotu udzielonego mu rabatu. Klub zaś w takim wypadku dokona zwrotu uprzednio wniesionej przez Członka Klubu Opłaty Abonamentowej za okres niewykorzystanego karnetu. Zwrot opłaty nastąpi w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.
8. Członek Klubu, z którym rozwiązano Umowę w trybie § 3 ust. 5 może ubiegać się o ponowne członkostwo w Klubie po upływie 6 miesięcy licząc od daty jego rozwiązania.
9. Członek Klubu może odstąpić swoje prawa wynikające z Karnetu innej osobie będącej Członkiem Klubu za zgodą tej osoby oraz SPORTera. W takim wypadku zainteresowane Strony zawierają Umowę cesji, na mocy której osoba ta wchodzi w prawa i obowiązki dotychczasowego Członka Klubu wynikające z Umowy o Zakup Karnetu. Za przepisanie Karnetu pobiera się opłatę 50 zł od dotychczasowego posiadacza Karnetu. Przepisany karnet obowiązuje do końca okresu, na jaki obowiązywał Karnet poprzednika.

§ 4
Karty Członkowskie
1. Każdy Członek Klubu otrzyma Kartę Członkowską. Karta legitymuje członkostwo w Klubie. Opatrzona jest własnoręcznym, czytelnym podpisem Posiadacza Karty. Prawo do korzystania z Karty Członkowskiej nie może być przeniesione na osoby trzecie. Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania swych Kart Członkowskich za każdym razem, kiedy wchodzą do Klubu. SPORTera nie jest zobowiązana do zezwolenia Członkowi Klubu na wejście do Klubu w przypadku nie okazania przez niego Karty Członkowskiej. Członek Klubu niniejszym wyraża zgodę na wykonanie jego fotografii przez pracownika Klubu i wykorzystania jej do założenia profilu w systemie wewnętrznym. Zdjęcie stanowi własność Klubu.
2. W przypadku zgubienia Karty Członkowskiej, Członek Klubu jest zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia o tym fakcie Klubu. Nowa Karta Członkowska zostanie wydana z nowym numerem rejestracyjnym, po uiszczeniu opłaty określonej w aktualnym cenniku.
3. Członek Klubu nie może odstępować swojej Karty Członkowskiej innej osobie.
4. W przypadku stwierdzenia przekazania Karty Członkowskiej innej osobie, SPORTera może zatrzymać kartę. Jest to jedna z przyczyn uprawniających Klub do rozwiązania Umowy z Członkiem Klubu na zasadach określonych w § 3 ust. 5.
5. Do momentu dokonania zapłaty Opłaty Rejestracyjnej SPORTera ma prawo wstrzymać się z wydaniem Karty Członkowskiej i wstrzymać możliwość korzystania z usług Klubu.
6. W przypadku, gdy Umowę podpisuje Pracodawca, staje się on Członkiem. W takim przypadku Pracodawca przedstawia SPORTera listę swoich pracowników. SPORTera wydaje pracownikom danej firmy Karty Członkowskie opatrzone czytelnym podpisem danego pracownika.

§ 5
Opłaty za zakup Karnetu
1. Członek Klubu dokonując zakupu wybranego przez siebie Karnetu dokonuje zapłaty Opłaty Abonamentowej zgodnie z warunkami Umowy o Zakup Karnetu.
2. W przypadku Karnetów obowiązujących przez okres powyżej 3 miesięcy Członek Klubu może dokonać zapłaty jednorazowo całej Opłaty Abonamentowej lub zobowiązać się do dokonania zapłaty w miesięcznych ratach określonych w Umowie o Zakup Karnetu, przy czym jeżeli nie umówiono się inaczej zapłata pierwszej raty Opłaty Abonamentowej musi nastąpić w dniu zawarcia Umowy o Zakup Karnetu.
3. Fakt, iż Członek Klubu nie korzysta z urządzeń i usług Klubu nie zwalnia go od zapłaty poszczególnych rat Opłaty Abonamentowej oraz nie uprawnia do przedłużenia obowiązywania Umowy o Zakup Karnetu.
4. W przypadku zawarcia Umowy o Zakup Karnetu przewidującej zapłatę Opłaty Abonamentowej w miesięcznych ratach, Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczania każdej raty do 15-do każdego miesiąca.
5. SPORTera jest uprawniona do odmowy wpuszczenia Członka Klubu do Klubu w przypadku, gdy zalega on z zapłatą co najmniej jednej raty Opłaty Abonamentowej.
6. Opłaty Abonamentowe mogą być zapłacone poprzez uiszczenie opłaty gotówką lub kartą w recepcji Klubu lub przelewem na wskazany numer rachunku.
7. Na Członka Klubu mogą zostać nałożone opłaty dodatkowe w postaci opłaty za monit dotyczący płatności- w wysokości 50 zł.
8. SPORTera zastrzega sobie możliwość zmiany cennika usług. Zmiana taka nie dotyczy usług w ramach umów już zawartych. Zmiana cennika nie stanowi zmiany Umowy, Umowy o Zakup Karnetu jak i Regulaminu.

§ 6
Zasady korzystania z usług Klubu
1. W najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie ograniczona jest odpowiedzialność SPORTera za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez członków Klubu.
2. Członkowie Klubu, których stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na ich zdolności umysłowe lub fizyczne nie mają prawa uczestniczyć w ćwiczeniach, zajęciach a także korzystać z urządzeń i usług Klubu.
3. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć, Klub zastrzega sobie prawo poproszenia o wcześniejsze rezerwowanie miejsc na zajęciach poprzez Strefę Klienta, osobiście w recepcji Klubu, mailowo lub telefonicznie.
4. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć, na której prowadzone są zajęcia grupowe w przypadku, gdy:
a) Członek Klubu nie jest zapisany na zajęcia, a liczba uczestników na zajęciach jest maksymalna,
b) Członek Klubu nie wykonuje instrukcji i poleceń trenera
5. Zabronione jest korzystanie z usług i urządzeń Klubu przez Członków Klubu będących pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, betablokerów lub środków uspokajających. Członkowie Klubu cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu.
6. Podczas korzystania z usług i urządzeń Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania Umowy, w szczególności Regulaminu, regulaminów poszczególnych stref, instrukcji korzystania z urządzeń oraz wskazówek trenerów i personelu Klubu.
7. Członek Klubu ma obowiązek powiadomienia o każdym wypadku czy też doznanych urazach zarówno własnych jak i innych Członków Klubu.
8. Członek Klubu ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i wyposażenia Klubu będące wynikiem niezastosowania się do zasad korzystania z w/w sprzętu jak również niezastosowania się do zaleceń i wskazówek personelu Klubu.

§ 7
Wyłączenie odpowiedzialności Klubu
1. Członek Klubu korzysta z usług Klubu oraz jego wyposażenia na własną odpowiedzialność.
2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Członka Klubu. Członek Klubu zawierając Umowę zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Klubu/Spółki z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź pogorszenia się stanu zdrowia w związku z korzystaniem z urządzeń lub uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Klub.
3. Członek Klubu ponosi osobistą odpowiedzialność za bezpieczne zamknięcie szafek w przebieralni. Nie należy przechowywać pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów w szafkach w przebieralni. SPORTera nie ponosi odpowiedzialności za kradzież pieniędzy lub innych przedmiotów pozostawionych w szafkach lub poza nimi w przebieralni oraz innych pomieszczeniach Klubu.
4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Członkowi Klubu przez innego Członka Klubu lub jakiekolwiek osoby trzecie.

§ 8
Przechowywanie przedmiotów na terenie Klubu
1. Przedmioty, z których Członek Klubu nie korzysta podczas zajęć powinny być przechowywane w zamkniętych szafkach. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza szafkami lub w otwartych szafkach.
2. W przypadku zgubienia klucza do szafki Członek Klubu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym recepcji SPORTera. W razie nie odnalezienia klucza, Członek Klubu jest zobowiązany do pokrycia kosztów za wymianę zamka na podstawie przedłożonej faktury lub rachunku.

§ 9
Zasady zachowania w Klubie
1. Członkowie Klubu zobowiązani są do zachowywania się w Klubie w sposób odpowiedni, tak by nie przeszkadzać innym Członkom Klubu. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone i może przyczynić się do wyproszenia Członka Klubu przez personel Klubu.
2. Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm uprzejmego zachowania.
3. Członkowie zobowiązują się do zapoznania się, przed rozpoczęciem zajęć, z zasadami dotyczącymi użytkowania i korzystania ze sprzętu oraz stosowania się do zasad użytkowania poszczególnych pomieszczeń oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów.
4. Członkowie Klubu są zobowiązani do używania ręczników w trakcie ćwiczeń oraz do umycia każdego urządzenia po zakończeniu ćwiczenia specjalnie do tego przeznaczonym płynem dezynfekującym, aby zapewnić utrzymanie urządzeń i wyposażenia Klubu w czystości, a także zapewnić higienę i komfort innym Członkom Klubu.
5. Członkowie Klubu w trakcie uprawiania ćwiczeń sportowych są zobowiązani do posiadania odpowiedniego ubioru i obuwia sportowego. W przypadku nieodpowiedniego stroju ubranego przez Członka Klub zastrzega sobie prawo do wyproszenia Członka z Klubu.
6. Po zakończeniu ćwiczeń z wykorzystaniem urządzeń treningowych Członek Klubu ma obowiązek odłożyć je na miejsce lub odpowiednio zabezpieczyć.
7. Zabronione jest rzucanie (upuszczanie z wysokości) jakiegokolwiek sprzętu, w tym w szczególności: sztang, obciążników, hantli itp. Sprzętu.
8. Palenie papierosów, spożywania alkoholu, stosowanie sterydów, środków odurzających i narkotyków, przynoszenie alkoholu, środków odurzających i narkotyków jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach Klubu.
9. Na terenie SPORTera zabrania się wywieszania lub rozdawania ulotek, a także prowadzenia sprzedaży w jakiejkolwiek formie.
10. Członkowie Klubu powinni zwolnić szafkę w szatni przed wyjściem z Klubu. Szafki nie zwolnione do chwili zamknięcia Klubu w danym dniu mogą być otwierane i opróżniane przez personel Klubu, przy czym Klub nie odpowiada za rzeczy tam pozostawione.
11. Zabrania się używania, bez zgody managera SPORTera jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
12. Uchylanie się od obowiązków opisanych powyżej przez Członka Klubu lub naruszanie zakazów obowiązujących Członka Klubu upoważnia SPORTera do rozwiązania umowy na zasadach określonych w & 3 ust. 5.

§ 10
Korzystanie z Klubu przez osoby małoletnie
1. Członkami Klubu, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia.
2. Zgodę na korzystanie z usług i urządzeń Klubu przez osobę małoletnią podpisuje rodzic lub opiekun prawny w obecności pracownika Klubu, dokumentując wiek małoletniego. Zgoda na uczestnictwo w zajęciach obejmuje przyjęcie pełnej odpowiedzialności za osobę małoletnią.
3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób małoletnich wynikające z niestosowania się do programu i instrukcji zaleconych przez instruktora i obsługę Klubu.
4. Klub zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych ograniczeń wiekowych polegających w szczególności na możliwości korzystania z niektórych usług i urządzeń wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
5. Osoby małoletnie będące członkami Klubu zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad Regulaminu dotyczących pełnoletnich Członków Klubu.

§ 11
Zajęcia w Klubie
1. Zajęcia ruchowe prowadzone są w grupach lub indywidualnie. SPORTera ma prawo do rozwiązania grupy lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Członków Klubu.
2. W przypadku czasowego braku wolnych miejsc do wykonywania ćwiczeń (np. gdy dany przyrząd jest zajęty przez inną osobę), Członek Klubu może oczekiwać na zwolnienie miejsca.
3. W przypadku zajęć z trenerami, Członkowie Klubu są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia punktualnie, aby nie doszło do dezorganizacji zajęć. Rozgrzewka jest częścią wprowadzającą lekcji. Każdy Członek Klubu korzystający z zajęć pod okiem instruktora jest pod bezpośrednią jego opieką. Opuszczenie zajęć przed czasem należy zgłosić instruktorowi.

§ 12
Strefa Klienta
1. SPORTera udostępni każdemu Członkowi Klub po wypełnieniu przez niego wszystkich wymaganych przez Klub danych osobowych dostęp do internetowej platformy pod nazwą Strefa Klienta, która umożliwia m. in. dokonywanie rezerwacji miejsc na zajęcia, sprawdzania terminu ważności zakupionego karnetu.
2. Dostęp do Strefy Klienta nastąpi poprzez przekazanie Członkowi Klubu przez SPORTera hasła na podany przy rejestracji e-mail. Członek Klubu odpowiada za utrzymanie poufności hasła. Hasłem może posługiwać się tylko Członek Klubu. SPORTera nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawniania hasła osobom trzecim.
3. Członek Klubu może odwołać zarezerwowane przez siebie zajęcia do 12 godzin przez planowanym rozpoczęciem zajęć telefonicznie, osobiście lub poprzez Strefę Klienta.
4. W przypadku, kiedy Członek nie odwołał rezerwacji na zajęcia na mniej niż 12 godzin przed ich rozpoczęciem traci on prawo do dokonywania rezerwacji przez kolejnych 14 dni kalendarzowych od daty zajęć, na które dokonał rezerwacji

§ 13
Pozostałe warunki
1. SPORTera ma prawo do zmiany osoby trenera prowadzącego zajęcia i nie stanowi to zmiany Umowy oraz Regulaminu.
2. Członkowie Klubu zobowiązani są zakończyć trening najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia.
3. W dniach ustawowo wolnych od pracy, SPORTera zastrzega sobie możliwość nieudostępnienia pomieszczeń i usług Klubu Członkom.
4. Klub może zostać zamknięty w sytuacjach nagłych lub gdy wymaga tego sytuacja kryzysowa(zabiegi sanitarne, przeprowadzanie koniecznych remontów, usuwanie awarii zagrażających bezpieczeństwu). O planowanym zamknięciu Członkowie Klubu zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem. Zamknięcie Klubu z w/w przyczyn nie uprawnia do zwrotu części Opłaty Abonamentowej, o ile nie będzie dłuższe niż 10 dni w roku.
5. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
6. SPORTera zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia w poczet Członków Klubu lub wpuszczenia na teren Klubu, bez podania przyczyny.
7. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu. Opłata rejestracyjna ani Opłata |Abonamentowa nie zawiera w sobie opłaty za parking.
8. Skargi, wnioski i uwagi dotyczące funkcjonowania Klubu mogą być składane w pisemnej formie w recepcji Klubu.
9. SPORTera zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Klub, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia go Członkom Klubu.
10. Poprzez podpisanie niniejszego Regulaminu Członek Klubu potwierdza, że zapoznał się z nimi, zrozumiał je, akceptuje warunki i zobowiązuje się ich przestrzegać.
11. W sprawach nieuregulowanych w Umowie i Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego.